17. Dezember 2014 – Neues Update verfügbar

PVscout-Version 2.0.1451.3

  • Aktualisierung Import PV-APP Projektdateien
  • Datenbank Aktualisierung Wechselrichter (KACO)
  • Anpassung Gestellsystem montavent
  • Bugfixing