01. November 2015 – Neues Update verfügbar

PVscout-Version 2.1.1545.1

  • Datenbank Update: Wechselrichter
  • Datenbank Update: PV-Module
  • Integration des Moduls „Angebotserstellung“ (gegen Aufpreis)
  • Bugfixing